Zoet Gastouderbureau


Zorg over elke telg     Gevestigd in Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek     info@zoetgastouderbureau.nl    LRK 153509545
 

Zoet Gastouderbureau en gastouders

Zoet gastouderbureau is zich bewust van de strenge en aanvullende eisen die worden gesteld aan gastouders. Wanneer alleen het beste telt helpen wij hierin mee, zo worden er jaarlijks meerdere trainingen en workshops georganiseerd. Deze dagen zijn niet alleen educatief maar ook leuk omdat je tijdens de trainingen andere collega`s ontmoet om bijvoorbeeld ervaringen te delen. Gastouders die bij Zoet Gastouderbureau zijn aangesloten worden automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe trainingen en workshops. 

Zoet Gastouderbureau werkt met een online urenregistratie

Alle gastouders waarmee Zoet Gastouderbureau samenwerkt krijgen de beschikking over een persoonlijk urenregistratie systeem. Zo is het voor gastouders heel eenvoudig om per dag per kind de juiste opvanguren te registreren. Hiermee heb je aan het einde van de maand altijd een correcte registratie die door de ouder kan worden geaccordeerd. Handig en makkelijk voor de gastouder ten behoeve van belastingaangifte en overzichtelijk voor de ouder. Inloggen kun je doen met jou persoonlijke login gegevens via de button van Portabase onderaan de website. 

Facturatie 

Zoet Gastouderbureau werkt door middel van automatisch incasso maar ook handmatige overboekingen. Voor aanvang van de opvangperiode zal er een berekening worden gemaakt met de verwachte af te nemen opvang uren. Betalingen kunnen maandelijks vooraf aan de opvangmaand of achteraf worden gefactureerd. Het voordeel van vooraf facturatie is dat er maandelijks gemiddelde uren worden berekend en je altijd doorbetaald krijgt ook al heb je vakantie. Voordeel van achteraf factureren is dat je maandelijks weet welke uren je daadwerkelijk hebt gewerkt en je niet aan het einde van het kalenderjaar teveel of te weinig in rekening gebrachte uren moet laten verrekenen. Portabase is zo ingericht dat meer/minder uren automatisch worden verrekend. Met jou persoonlijke inloggegevens kun je alle gemaakte uren in het urenoverzicht plaatsen. Aan het einde van elke opvangmaand kun je de uren verzenden voor accordering aan de ouder. 

Eisen gesteld aan de gastouders

Zoet Gastouderbureau is altijd opzoek naar nieuwe gastouders. Wij hanteren een kennismakingsgesprek met de gastouders waarbij onderstaande punten met elkaar worden besproken. In het pedagogisch beleidsplan kun je als gastouder inzien wat de visie en eisen zijn van Zoet Gastouderbureau. Werk je graag met kleine kinderen, ben je creatief en vindt je het leuk kinderen een nuttige dagbesteding te geven dan is gastouderopvang wellicht iets voor jou. Met motivatie kom je al heel ver maar gastouderschap kent ook wettelijke eisen waaraan je dient te voldoen :  

- ben jij minimaal 18 jaar en spreekt tijdens de opvang Nederlands (ABN) dan wel de streektaal;

- ben jij lichamelijk en geestelijk gezond; 

- ben jij een organisatorisch talent;

- heb jij verantwoordelijkheidsgevoel;

- heb jij een open en flexibele instelling ten aanzien van de ouder en Zoet Gastouderbureau;

- kun jij continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden;

- heb jij een positieve houding naar mens en kind;

- heb jij ervaring met en/of kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar       door eigen kinderen of andere kinderen;

- heb jij aandacht voor/en inzicht in het kind als individu;

- wil jij warmte en geborgenheid aan de opvangkinderen bieden;

- wil jij kinderen stimuleren, verzorgen en begeleiden in de ontwikkeling;

- ben jij respectvol naar de ouders en Zoet Gastouderbureau;

- ga jij professioneel om met persoonsgegevens van ouders en kind/eren conform AVG.

- ben jij tijdens de opvanguren telefonisch bereikbaar;

- heb jij een WA verzekering;

- ben jij in het bezit van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg &) Welzijn, of hoger. Er zijn enkele       alternatieve opleidingen die je (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen geven. Of heb je een EVC       certificaat  Helpende (Zorg &) Welzijn;

- heb jij een Verklaring Omtrent Gedrag van jezelf en van alle structureel aanwezigen personen vanaf   18 jaar en alle zijn geregistreerd/gekoppeld in het personenregister (DUO);

- heb jij een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen die voldoet aan de eisen;

- is de gehele opvang locatie is rookvrij; 

- laat je de gastouderopvang nooit over aan anderen (noodsituaties uitgezonderd);

- voldoet jou opvanglocatie aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;

- wil jij werken conform het pedagogisch werkplan;

heb jij een achterwacht;

Wil jij graag als gastouder aan de slag? Neem dan contact met Zoet Gastouderbureau op via het contactformulier. Tip: Vraag na bij de gemeente of je leges-kosten moet betalen.

Gastouder aan huis ofwel de Nanny,

Zoet Gastouderbureau biedt gastouderopvang bij gastouders thuis in hun woning maar ook opvang bij ouders thuis, ook wel de ‘nanny – constructie’ genoemd. Wanneer de gastouder de opvang verzorgt in de woning van de ouder(s) dan valt dit (meestal) onder de regeling ‘Dienstverlener Aan Huis’.

Omdat dit een heel andere ‘tak van sport’ is en hierbij heel andere wet- en regelgeving geldt dan de ‘gewone’ gastouderopvang (bij de gastouder thuis), tref je hieronder heel veel informatie over deze vorm van kinderopvang aan.

Algemene informatie: 
De regeling Dienstverlening Aan Huis (DAH) is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name – in eerste aanleg – bedoeld voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook de kinderopvang. Onze gastouders werken natuurlijk überhaupt niet zwart omdat alles via ons gastouderbureau altijd goed is geregeld. Toch zullen onze gastouders in veel gevallen onder deze regeling vallen wanneer er bij de ouders thuis opvang wordt verzorgd.

Wanneer kinderen in het huis van de ouders worden opgevangen is er feitelijk met deze regeling ook sprake van een dienstverband omdat er – volgens de belastingdienst – in die situatie een gezagsverhouding bestaat. Er ontstaat daardoor een werkgever-werknemer-relatie. Met de regeling Dienstverlening Aan Huis vang je een aantal gevolgen die de werkgever-werknemer-relatie met zich meebrengt op. Wanneer je namelijk deze vorm van gastouderopvang niet meer dan drie dagen per week laat plaatsvinden, worden ouders ontheven van de verplichting een salarisadministratie te voeren en sociale premies af te dragen. Dat is wat de regeling Dienstverlening Aan Huis biedt.

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen:
De regeling Dienstverlening Aan Huis is niet van toepassing wanneer:
1. een familielid de kinderen opvangt in het huis van de ouders;
2. de gastouder als ondernemer (ZZP’er) werkzaam is;
3. de gastouder meer dan drie dagen per week bij de ouders thuis werkt voor de opvang
van de kinderen (ongeacht hoeveel uur per dag).

 1. Omdat volgens de Wet er bij een arbeidsrelatie altijd sprake moet zijn van een gezagsverhouding is er in de situatie wanneer een familielid de kinderen opvangt geen arbeidsrelatie waardoor de regeling Dienstverlening Aan Huis niet van toepassing is. Een overeenkomst zoals deze standaard gebruikt wordt bij gastouderopvang is in deze situatie voldoende om de opvang formeel goed te regelen. Echter, er bestaat een ‘verplichting’ om ook bij opvang aan huis die door familie verzorgd wordt, een minimum uurloon te betalen.

2. Wanneer de gastouder voldoet aan de criteria voor een ZZP-status (ZZP = Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel), wordt ook afgezien van de regeling Dienstverlening Aan Huis. De ouder huurt dan de ZZP’er in waardoor er geen sprake kan zijn van een dienstverband maar van een overeenkomst van opdracht. Ook voor de ZZP-er geldt een minimum uurloon.

3. Wanneer er meer dan drie dagen per week opvang wordt verzorgd door de gastouder bij de ouders thuis, is de regeling Dienstverlening Aan Huis NIET van toepassing. Het maakt in deze niet uit om hoeveel uur de opvang gaat maar het betreft het aantal dagen waarover deze uren verdeeld zijn. Of het nu om 4 dagen van 1 uur gaat of 5 dagen van 8 uur. Is er méér dan drie dagen per week opvang, geldt de regeling Dienstverlening Aan Huis NIET. In dit geval is er sprake van een dienstverband; een werkgever-werknemer-relatie. In deze situatie dienen ouders te zorgen voor een loonadministratie met loonstrook, afdracht van sociale premies, enz. Deze vorm van opvang verzorgt Zoet Gastouderbureau NIET. Wel bestaat via Zoet Gastouderbureau de mogelijkheid om de opvang dan over twee nannies te verdelen, met beiden hun eigen overeenkomst.

De Dienstverlener Aan Huis valt onder twee regelingen:
* Zijn eerdergenoemde uitzonderingen niet van toepassing, dan werk je onder de regeling Dienstverlening aan Huis.
* Daarnaast dient de gastouder zich te houden de bestaande Wet Kinderopvang.
Resumé: werkt de gastouder / nanny bij de ouders thuis en is er geen familierelatie en is de nanny niet ingeschreven bij de KvK dan geldt de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Ook voor gastouderopvang die binnen de regeling Dienstverlening Aan Huis valt, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Loonheffing en sociale premies:
De regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat de ouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies af te dragen op de vergoeding die ze aan de gastouder betalen zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij hen thuis plaatsvindt (het aantal uren is hierbij niet van belang; het gaat om de verdeling van deze uren over het aantal dagen). 

Wanneer er wél meer dan drie dagen per week opvang verzorgd wordt in de woning van de ouders, is het wel degelijk verplicht loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij betalen aan de gastouder. In dit laatste geval verwijzen wij je naar www.rijksoverheid.nl

Minimum loon en vakantiegeld en vakantiedagen:
De dienstverlener aan huis heeft recht op betaling van minimaal het minimum loon als ook op 8% vakantiegeld en vier weken (naar rato) doorbetaling per jaar. 

Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun uurtarief dus een gastouder kan ook bijvoorbeeld € 13,- of € 14,- rekenen. Zaak is, dat het uurtarief boven het wettelijk minimumloon valt en dat daar 8% vakantiegeld bij wordt gerekend.
De gastouder aan huis c.q. dienstverlener aan huis c.q. nanny, heeft dus ook recht op 4 x het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen per jaar. Als de gastouder bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft deze gastouder na een jaar recht op 4 x 2 uur vakantie.

Ziekte:

Wanneer een gastouder ziek wordt binnen een overeenkomst conform de regeling Dienstverlening Aan Huis en de wet Kinderopvang, heeft de gastouder gedurende een periode van zes weken recht op doorbetaling van de afgesproken vergoeding met inachtneming van twee wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen is de ouder de dienstverlener aan huis geen vergoeding schuldig. Na genoemde zes weken vervalt het recht op betaling. Tijdens de ziekteperiode kan de overeenkomst opgezegd worden.

Werknemersverzekeringen:
De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies afgedragen worden. Daarom heeft de dienstverlener aan huis geen recht op uitkering bij (langdurige) ziekte, uitkering bij werkloosheid en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wel kan de dienstverlener aan huis een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Het UWV heeft meer informatie over deze vrijwillige werknemersverzekeringen. 

Wanneer nanny een ZZP’er werkt geldt een andere overeenkomst. De nanny neemt dan namelijk een opdrachtgever aan en sluit een contract waarin afspraken zeer vrij gemaakt kunnen worden. Er bestaat in dit geval géén recht op doorbetaling bij ziekte of vrije dagen. Geen werk, geen inkomen. De contractueel afgesproken opvanguren worden betaald. Er is voor de ZZP’er derhalve minder ‘bescherming’ dan voor de dienstverlener aan huis; dat is het ondernemersrisico.

Het traject van aanmelden van de gastouder (vanaf moment indienen van de stukken bij de gemeente) mag 10 weken in beslag nemen. Vanaf het moment van registratie kan de ouder kinderopvangtoeslag aanvragen en mag de opvang daadwerkelijk starten. In sommige gemeente brengen gemeenten kosten (leges-kosten) in rekening. Deze kosten komen te vallen onder de ouders wanneer de opvang bij het gezin plaatsvinden.