Zoet Gastouderbureau


Zorg over elke telg     Gevestigd in Rotterdam Hillegersberg/Schiebroek     info@zoetgastouderbureau.nl     LRK 153509545
 

Zoet Gastouderbureau en gastouders

Wij zijn ons bewust van de strenge en aanvullende eisen die wij stellen aan gastouders, hiermee willen we dan ook bewerkstellen dat we alleen het beste kunnen bieden. Wanneer alleen het beste telt helpen wij hierin mee, zo worden er jaarlijks meerdere trainingen en workshops georganiseerd. Deze dagen zijn niet alleen educatief maar ook leuk omdat u tijdens de trainingen andere collega`s ontmoet om bijvoorbeeld ervaringen te delen. Benieuwd naar welke trainingen waar en wanneer worden gegeven? Neem dan contact met ons op, gastouders die bij Zoet Gastouderbureau zijn aangesloten worden hiervan automatisch op de hoogte gehouden middels de nieuwsbrief. Gastouderopvang kan op verschillende manieren worden gegeven, bij u als gastouder of bij het gezin thuis. 

Zoet Gastouderbureau werkt met een online urenregistratie

Alle gastouders waarmee Zoet Gastouderbureau samenwerkt krijgen de beschikking over een persoonlijk urenregistratie systeem. Zo is het voor gastouders heel eenvoudig om per dag per kind de juiste opvanguren te registreren. Hiermee heeft u aan het einde van de maand altijd een correcte registratie die door de ouder kan worden geaccordeerd. Handig en makkelijk voor de gastouder ten behoeve van belastingaangifte en overzichtelijk voor de ouder. Inloggen kunt u doen met uw persoonlijke login gegevens via de button van Portabase onderaan de website. 

Facturatie 

Zoet Gastouderbureau werkt door middel van automatisch incasso. Voor aanvang van de opvangperiode zal er een berekening worden gemaakt met de verwachte af te nemen opvang uren. Daardoor zijn wij in staat om maandelijks vooruit te kunnen incasseren. Wanneer de voorkeur uitgaat naar achteraf incasseren is dat ook mogelijk. Portabase is zo ingericht dat meer/minder uren automatisch worden verrekend. Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u alle gemaakte uren in het urenoverzicht plaatsen. Aan het einde van elke opvangmaand kunt u de uren verzenden voor accordering door de ouder. Alle extra uren kunnen aan het einde van het jaar worden verrekend als uw keus vooraf factureren betreft. Wanneer u kiest voor maandelijks incasso aan het einde van de maand dan zal de verrekening gemaakt worden op de door u ingevulde registratie.   

Eisen gesteld aan de gastouders

Zoet Gastouderbureau is altijd opzoek naar nieuwe gastouders. Wij hanteren een kennismaking met de gastouders waarbij onderstaande punten met elkaar worden besproken. In ons pedagogisch beleidsplan kunt u als gastouder inzien wat de visie en eisen zijn van Zoet Gastouderbureau. Werkt u graag met kleine kinderen, bent u creatief en vindt u het leuk kinderen een nuttige dagbesteding te geven dan is gastouderopvang wellicht iets voor u. Met motivatie komt u al heel ver maar gastouderschap kent ook wettelijke eisen waaraan u moet voldoen :  

U bent minimaal 18 jaar en spreekt tijdens de opvang Nederlands (ABN) dan wel de streektaal;

U bent lichamelijk en geestelijk gezond; 

U heeft organisatorisch talent;

U heeft verantwoordelijkheidsgevoel;

U heeft een open en flexibele instelling ten aanzien van de ouder en Zoet Gastouderbureau;

U kunt continuïteit en stabiliteit in de opvang bieden;

U mag geen fysiek of verbaal geweld gebruiken;

U heeft een positieve houding naar kinderen;

U heeft ervaring met en/of kennis van de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar door eigen kinderen of andere kinderen;

U heeft aandacht voor/en inzicht in het kind als individu;

U biedt warmte en geborgenheid aan uw opvangkinderen;

U stimuleert, verzorgt en begeleid de kinderen in de ontwikkeling;

U bent respectvol naar de ouders en Zoet Gastouderbureau;

U gaat professioneel om met persoonsgegevens van ouders en kind/eren conform AVG.

U bent tijdens de opvanguren telefonisch bereikbaar;

U heeft een WA verzekering;

U bent in het bezit van een diploma MBO-2 Helpende (Zorg &) Welzijn, of hoger. Er zijn enkele alternatieve opleidingen die   u (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen geven. Of u heeft een EVC certificaat Helpende (Zorg &) Welzijn;

U heeft een Verklaring Omtrent Gedrag van uzelf en van alle structureel aanwezigen personen vanaf 18 jaar en alle zijn geregistreerd/gekoppeld in het personenregister (DUO);

U heeft een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen die voldoet aan de eisen;

De gehele opvang locatie is rookvrij; 

U laat de gastouderopvang nooit over aan anderen (noodsituaties uitgezonderd);

Uw opvanglocatie voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;

U werkt conform een pedagogisch werkplan;

Wanneer bovenstaande punten aansluiten op uw kennis en/of behoefte zouden wij u graag als gastouder willen ontvangen binnen Zoet Gastouderbureau. U kunt ons bereiken via het contact formulier. Tip: Vraag na bij de gemeente of u leges-kosten moet betalen.

Gastouder aan huis ofwel de Nanny,

Wij bieden gastouderopvang bij gastouders thuis in hun woning maar ook opvang bij ouders thuis, ook wel de ‘nanny – constructie’ genoemd. Wanneer de gastouder de opvang verzorgt in de woning van de ouder(s) dan valt dit (meestal) onder de regeling ‘Dienstverlener Aan Huis’.

Omdat dit een heel andere ‘tak van sport’ is en hierbij heel andere wet- en regelgeving geldt dan de ‘gewone’ gastouderopvang (bij de gastouder thuis), tref je hieronder heel veel informatie over deze vorm van kinderopvang aan.

Algemene informatie: 
De regeling Dienstverlening Aan Huis (DAH) is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name – in eerste aanleg – bedoeld voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook de kinderopvang. Onze gastouders werken natuurlijk überhaupt niet zwart omdat alles via ons gastouderbureau altijd goed is geregeld. Toch zullen onze gastouders in veel gevallen onder deze regeling vallen wanneer er bij de ouders thuis opvang wordt verzorgd.

Wanneer kinderen in het huis van de ouders worden opgevangen is er feitelijk met deze regeling ook sprake van een dienstverband omdat er – volgens de belastingdienst – in die situatie een gezagsverhouding bestaat. Er ontstaat daardoor een werkgever-werknemer-relatie. Met de regeling Dienstverlening Aan Huis vang je een aantal gevolgen die de werkgever-werknemer-relatie met zich meebrengt op. Wanneer je namelijk deze vorm van gastouderopvang niet meer dan drie dagen per week laat plaatsvinden, worden ouders ontheven van de verplichting een salarisadministratie te voeren en sociale premies af te dragen. Dat is wat de regeling Dienstverlening Aan Huis biedt.

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen:
De regeling Dienstverlening Aan Huis is niet van toepassing wanneer:
1. een familielid de kinderen opvangt in het huis van de ouders;
2. de gastouder als ondernemer (ZZP’er) werkzaam is;
3. de gastouder meer dan drie dagen per week bij de ouders thuis werkt voor de opvang
van de kinderen (ongeacht hoeveel uur per dag).

 1. Omdat volgens de Wet er bij een arbeidsrelatie altijd sprake moet zijn van een gezagsverhouding is er in de situatie wanneer een familielid de kinderen opvangt geen arbeidsrelatie waardoor de regeling Dienstverlening Aan Huis niet van toepassing is. Een overeenkomst zoals deze standaard gebruikt wordt bij gastouderopvang is in deze situatie voldoende om de opvang formeel goed te regelen. Echter, er bestaat een ‘verplichting’ om ook bij opvang aan huis die door familie verzorgd wordt, een minimum uurloon te betalen.

2. Wanneer de gastouder voldoet aan de criteria voor een ZZP-status (ZZP = Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel), wordt ook afgezien van de regeling Dienstverlening Aan Huis. De ouder huurt dan de ZZP’er in waardoor er geen sprake kan zijn van een dienstverband maar van een overeenkomst van opdracht. Ook voor de ZZP-er geldt een minimum uurloon.

3. Wanneer er meer dan drie dagen per week opvang wordt verzorgd door de gastouder bij de ouders thuis, is de regeling Dienstverlening Aan Huis NIET van toepassing. Het maakt in deze niet uit om hoeveel uur de opvang gaat maar het betreft het aantal dagen waarover deze uren verdeeld zijn. Of het nu om 4 dagen van 1 uur gaat of 5 dagen van 8 uur. Is er méér dan drie dagen per week opvang, geldt de regeling Dienstverlening Aan Huis NIET. In dit geval is er sprake van een dienstverband; een werkgever-werknemer-relatie. In deze situatie dienen ouders te zorgen voor een loonadministratie met loonstrook, afdracht van sociale premies, enz. Deze vorm van opvang verzorgt Zoet Gastouderbureau NIET. Wel bestaat via Zoet Gastouderbureau de mogelijkheid om de opvang dan over twee nannies te verdelen, met beiden hun eigen overeenkomst.

De Dienstverlener Aan Huis valt onder twee regelingen:
* Zijn eerdergenoemde uitzonderingen niet van toepassing, dan werk je onder de regeling Dienstverlening aan Huis.
* Daarnaast dient de gastouder zich te houden de bestaande Wet Kinderopvang.
Resumé: werkt de gastouder / nanny bij de ouders thuis en is er geen familierelatie en is de nanny niet ingeschreven bij de KvK dan geldt de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Ook voor gastouderopvang die binnen de regeling Dienstverlening Aan Huis valt, kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Loonheffing en sociale premies:
De regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat de ouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies af te dragen op de vergoeding die ze aan de gastouder betalen zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij hen thuis plaatsvindt (het aantal uren is hierbij niet van belang; het gaat om de verdeling van deze uren over het aantal dagen). 

Wanneer er wél meer dan drie dagen per week opvang verzorgd wordt in de woning van de ouders, is het wel degelijk verplicht loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij betalen aan de gastouder. In dit laatste geval verwijzen wij je naar www.rijksoverheid.nl

Minimum loon en vakantiegeld en vakantiedagen:
De dienstverlener aan huis heeft recht op betaling van minimaal het minimum loon als ook op 8% vakantiegeld en vier weken (naar rato) doorbetaling per jaar. 

Gastouders zijn vrij in het bepalen van hun uurtarief dus een gastouder kan ook bijvoorbeeld € 13,- of € 14,- rekenen. Zaak is, dat het uurtarief boven het wettelijk minimumloon valt en dat daar 8% vakantiegeld bij wordt gerekend.
De gastouder aan huis c.q. dienstverlener aan huis c.q. nanny, heeft dus ook recht op 4 x het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen per jaar. Als de gastouder bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft deze gastouder na een jaar recht op 4 x 2 uur vakantie.

Ziekte:

Wanneer een gastouder ziek wordt binnen een overeenkomst conform de regeling Dienstverlening Aan Huis en de wet Kinderopvang, heeft de gastouder gedurende een periode van zes weken recht op doorbetaling van de afgesproken vergoeding met inachtneming van twee wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen is de ouder de dienstverlener aan huis geen vergoeding schuldig. Na genoemde zes weken vervalt het recht op betaling. Tijdens de ziekteperiode kan de overeenkomst opgezegd worden.

Werknemersverzekeringen:
De dienstverlener aan huis is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen omdat er geen loonbelasting en premies afgedragen worden. Daarom heeft de dienstverlener aan huis geen recht op uitkering bij (langdurige) ziekte, uitkering bij werkloosheid en/of uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wel kan de dienstverlener aan huis een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Het UWV heeft meer informatie over deze vrijwillige werknemersverzekeringen. 

Wanneer nanny een ZZP’er werkt geldt een andere overeenkomst. De nanny neemt dan namelijk een opdrachtgever aan en sluit een contract waarin afspraken zeer vrij gemaakt kunnen worden. Er bestaat in dit geval géén recht op doorbetaling bij ziekte of vrije dagen. Geen werk, geen inkomen. De contractueel afgesproken opvanguren worden betaald. Er is voor de ZZP’er derhalve minder ‘bescherming’ dan voor de dienstverlener aan huis; dat is het ondernemersrisico.

Het traject van aanmelden van de gastouder (vanaf moment indienen van de stukken bij de gemeente) mag 10 weken in beslag nemen. Vanaf het moment van registratie kan de ouder kinderopvangtoeslag aanvragen en mag de opvang daadwerkelijk starten. In sommige gemeente brengen gemeenten kosten (leges-kosten) in rekening. Deze kosten komen te vallen onder de ouders wanneer de opvang bij het gezin plaatsvinden.